• $17.00

  Kizhi Biryani (Egg

  malabar egg dum biryani steamed in a banana leaf

 • $19.00

  Kizhi Biryani (Mutton)

  malabar mutton dum biryani steamed in a banana leaf

 • $19.00

  Kizhi Biryani (Beef)

  malabar beef dum biryani steamed in a banana leaf

 • $18.00

  Kizhi Biryani (Chicken)

  malabar chicken dum biryani steamed in a banana leaf